جستجوی "hatch window" در مطالب ITPNews.com

 • آرشیو مقاله ITPNews

  پایش بازه ی زمانی هچ ( Hatch Window )

  ۹۵/۰۴/۱۵

 • ...آیند. این اصطلاح، "پراکنش هچ" spread of hatch" " نیز نامیده می شود و از آن در  ارتباط با براورد زمان بیرون کشیدن جوجه ها از هچر (take off) استفا...

 • مطالب ویژه جوجه کشی
 • آرشیو مقاله ITPNews

  پایش بازه ی زمانی هچ ( Hatch Window )

  ۹۴/۱۰/۲۴

 • ...آیند. این اصطلاح، "پراکنش هچ" spread of hatch" " نیز نامیده می شود و از آن در  ارتباط با براورد زمان بیرون کشیدن جوجه ها از هچر (take off) استفا...

 • مطالب ویژه جوجه کشی
 • Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com