جستجوی "کیفیت پر و بال" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    تغییرات مواد غذایی به منظور بهبود پر و بال مرغ های مادر گوشتی

    ۹۸/۰۴/۰۲

  • ... مدیدی است که مورد توجه بوده است. موضوع پوشش پر و بال طیور و مشکلات مربوط به آن می تواند شامل موضوعاتی از قبیل کیفیت بد پر، پرکنی طیور، و ...

    ...مشکلات مربوط به آن می تواند شامل موضوعاتی از قبیل کیفیت بد پر، پرکنی طیور، و یا ترکیبی از هر دوی این موضوعات باشد. پوشش پر ضعیف ممکن است منجر به کاهش جفت گیری گردد (چرا ...

  • مدیریت تغذیه مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com