جستجوی "کیفیت جوجه کشی" در مطالب ITPNews.com

 • چک کردن جوجه ها و بهبود جوجه کشی ؛ اندازه گیری کیفیت جوجه

  ۹۵/۰۷/۲۹

 • ...ht">جوجه ها روز به روز به امری مهم در صنعت جوجه کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با <...

  ...ght">کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با کیفیت مورد نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اساس مشخصات ظاهری پرها می پردازد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ...

  ...زد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه ؛ اعم از بررسی مشکلات مربوط به دوره انکوباسیون پرداخت .در حالی که در بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده م...

  ...حلیل داده های ارائه شده متمرکز شد. پوشش ی پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار ...

 • جوجه کشی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com