جستجوی "کارخانه جوجه کشی" در مطالب ITPNews.com

 • چک کردن جوجه ها و بهبود جوجه کشی ؛ اندازه گیری کیفیت جوجه

  ۹۵/۰۷/۲۹

 • ...ht">جوجه ها روز به روز به امری مهم در صنعت جوجه کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با ک...

  ...ght">کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با کیفیت مورد نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اسا...

  ...نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اساس مشخصات ظاهری پرها می پردازد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه...

  ...زد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه ؛ اعم از بررسی مشکلات مربوط به دوره انکوباسیون پرداخت .در حالی که در بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده م...

  ...حلیل داده های ارائه شده متمرکز شد. پوشش ی پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار می رود.  این مقاله به بررس...

 • جوجه کشی مطالب ویژه
 • کاهش ضایعات جوجه کشی در آب و هوای گرم

  ۹۳/۱۱/۰۴

 • ...ارخانه جوجه کشی به دلیل حساسیت تخم مرغ، جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه

  ...خم مرغ، جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه کشی کار بسیار حساس محسوب می شود با وجودی که ...

  ...ارخانه جوجه کشی کار بسیار حساس محسوب می شود با وجودی که عملکرد کارخانه های ج...

  ...n> کار بسیار حساس محسوب می شود با وجودی که عملکرد کارخانه های جوجه کشی در مناطق مختلف از محلی به محل دیگر ف...

  ...نه های جوجه کشی در مناطق مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کند اما در کشورهای در حال توسعه ای که در مناطق آب و هوای گرم واقع شده اند...

 • مطالب ویژه جوجه کشی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com