جستجوی "چند قلو زایی" در مطالب ITPNews.com

  • مهر

    ژن چند قلوزایی در ۱۰ هزار راس گوسفند افشار زنجان

    ۹۷/۱۰/۰۵

  • ... و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است. وی اظهار کرد: ژن چند قلوزایی تا کنون در ۱۰هزار راس گوسفند افشار استان زنجا...

    ...ght">چند قلوزایی تا کنون در ۱۰هزار راس گوسفند افشار استان زنجان تثبیت شده و این برای استان بسیار خوب است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی ...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com