جستجوی "پیشرفت ژنتیک" در مطالب ITPNews.com

  • آرشیو مقاله ITPNews

    ثبت داده ها و پیشرفت ژنتیک در تبدیل خوراک

    ۹۸/۰۳/۰۱

  • ...مروزه در مقایسه با مرغ های گوشتی 50–60 سال گذشته، پیشرفت و بهبود چشمگیری داشتند اما هنوز هم میزان ضریب تبدیل خوراک به بازدهی گوشت رضایتبخش نیست.  برای بزرگ شدن یک م...

    ...د (فضله) تولید می کند. علیرغم دستاوردهای بسیار در ژنتیک، هنوز فاصلۀ زیادی تا تولید و پرورش طیوری داریم که بخش عمدۀ انرژی و مواد مغذی موجود در خوراک را بهره بدهند.یک تولی...

  • ژنتیک و تولید مثل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com