جستجوی "میکروبهای شکمبه" در مطالب ITPNews.com

  • بررسی نقش متابولیکی و شناسایی میکروب های شکمبه با تکنیک real time PCR

    ۹۳/۱۱/۲۸

  • ...اد خوراکی به علت تنوع بالای اکوسیستم میکروب های شکمبه است که شامل باکتری ها (1011-1010 سلول در هر میلی لیتر، 50 بیش از جنس)، پروتوزا مژه دار (106-104 در هر میلی لیت...

  • سایر دانستنی ها
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com