جستجوی "میزان ضرر مرغداران" در مطالب ITPNews.com

  • ایلنا

    زیان ۷۰۰ تومانی مرغداران در هر کیلوگرم مرغ

    ۹۸/۰۸/۲۵

  • ...ان کشور گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ از مرغداران درب مرغداری ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی خریداری می‌شود در حالی که با توجه به هزینه تمام شده تولید قیمت آن نباید کمتر ا...

    ...ر کاهش یافته است.وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ از مرغداران درب مرغداری 8 هزار و 800 تومان خریداری می‌شود که زیان برای آن‌ها به همراه دارد.اسدالله نژاد قیمت مناسب خرید مر...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com