جستجوی "موارد مهم در کشتار طیور" در مطالب ITPNews.com

  • آرشیو مقاله ITPNews

    لزوم توجه جدی به جداسازی بخش های قابل استفاده لاشه طیور

    ۹۳/۱۲/۱۹

  • ... قابل خوردن لاشه جوجه های گوشتی اغلب در مرحله پیش کشتار و فراوری از بین می روند. جداسازی و جمع آوری این بخش ها و پایین نگه داشتن میزان آن برای دستیابی به بهره وری هرچه...

    ...ه باشند. پس از آن که پرنده های جوجه گوشتی به وزن کشتار رسیدند، قطع تغذیه اولین اقدامی است که پیش از جمع آوری انجام می شود. پس از تعلیق تغذیه، به فاصله زمانی حداقل

  • مطالب ویژه کشتار
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com