جستجوی "مقدار تولید گوشت قرمز" در مطالب ITPNews.com

 • مرکز آمار ایران

  طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور در بهار 98

  ۹۸/۰۵/۰۹

 • ...> گاو و گوساله با ٣٧ هزار تن، ٥٤,٢ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده استگزیده نتایج ...

  ...">گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده استگزیده نتایج فصل بهار آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایرا...

  ...ز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های...

  ...">گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فصل بهار ١٣٩٨ جمعاً ٦٨,٣ هزار تن گزارش شده، که سهم

  ...صل بهار ١٣٩٨ جمعاً ٦٨,٣ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و ...

 • تحلیل مطالب ویژه دانلود فایل
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com