جستجوی "مرغهای تخمگذار" در مطالب ITPNews.com

  • تو لک بری در مرغان تخمگذار

    ۹۳/۱۱/۳۰

  • ...دارند و به عنوان یک روش استاندارد در گله های مادر تخمگذار مورد توجه قرار گرفته است طی ده سال گذشته مشاهده شده که گله های تخمگذار سفید و قه...

    ...ر گرفته است طی ده سال گذشته مشاهده شده که گله های تخمگذار سفید و قهوه ای همواره زودتر از موعد شروع به تولید می کنند و به عبارت دیگر بلوغ زودرس دارند این مسئله بیشتر در ن...

  • مدیریت پرورش
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com