جستجوی "فرهنگ سازی تولید" در مطالب ITPNews.com

  • ایرنا

    تغییر نگرش تولیدات دامی و کشاورزی نیازمند فرهنگ سازی

    ۹۷/۰۴/۰۴

  • ...مبود شدید منابع آبی در کشور به ویژه سمنان نیازمند فرهنگ سازی، برنامه ریزی و دانش روز است.سمنان در سال های اخیر به صورت جدی با مشکل کاهش شد...

    ...ر 198 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی فعالیت دارد و تولید محص

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com