جستجوی "عملکرد جوجه" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  بررسی تاثیر کیفیت هچ بر عملکرد جوجه ها

  ۹۶/۰۸/۲۴

 • ... های مستقل، هر دو حضور دارند.برای بهبود بخشیدن به عملکرد، بایدها و نبایدهای بسیاری وجود دارد. طیور، نیازمند یک هچری دقیق و منظم هستند و برای تهویه و جوجه کشی آن ها، باید تجهیزات مناسبی وجود داشته باشد. داشتن برنامه ریزی موثر، یکی از مهم ترین این موارد است.ابتدا، از تخ...

 • جوجه کشی مطالب ویژه
 • تاثیر برنامه های نوری دارای شدت نور متفاوت روی عملکرد جوجه های گوشتی راس 308

  ۹۵/۰۲/۲۰

 • ...یر برنامه های متفاوت نوری از نظر شدت نور روی صفات عملکردی مرغ های گوشتی نژاد راس 308 انجام شد. در این آزمایش 300 جوجه مرغ گوشتی به طور تصا...

  ...ای گوشتی نژاد راس 308 انجام شد. در این آزمایش 300 جوجه مرغ گوشتی به طور تصادفی ، در 3 سالن مجزا وکنترل شده قرار گرفتند هر سالن دارای 4 تکرار و25 قطعه جوجه در هر تکرار بود. داده های این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 گروه آزمایشی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند....

 • مدیریت پرورش
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com