جستجوی "طرح نویسی" در مطالب ITPNews.com

  • روش طرح نویسی و ارزیابی اقتصادی طرحهای  تولیدی گاوداری

    ۹۱/۰۹/۰۱

  • ... تعریف طرح: طرح ایده یا پیشنهادی است که به صورت یک یا مجموعه ای از پروژه مطرح می شود.

    ...شنهادی است که به صورت یک یا مجموعه ای از پروژه مطرح می شود.

  • سایر دانستنی ها
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com