جستجوی "طرح ليبلينگ" در مطالب ITPNews.com

  • ایرنا

    طرح تولید پودر گیاهی برای تغذیه جوجه های گوشتی اجرا شد

    ۹۱/۰۸/۲۰

  • ... بهداشت و سلامت جامعه است. وی اظهار داشت: در این طرح اثرات مثبت کاربرد این پودر گیاهی در جیره غذایی جوجه های گوشتی بر میانگین وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی و میزان تلفا...

    ...ت قرار گرفت. منصوری با اشاره به مزیت اقتصادی این طرح افزود: استفاده از این پودر موجب افزایش وزن هر قط

  • داخلی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com