جستجوی "ضریب تبدیل" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  دوز بالای فیتاز می تواند تأثیرات ناشی از کاهش اسیدهای آمینه در مرغ های گوشتی را نیز خنثی کند

  ۹۸/۰۳/۲۵

 • ...ات آن را بر روی وزن بدن طیور، بازدهی گوشت سینه، و ضریب تبدیل خوراک طیور گوشتی Cobb در طی 44 روز نشان داده است. دکتر Craig Wyatt مدیر فنی ش...

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • بخش بین الملل ITPNews

  پیشرفت ژنتیکی و نحوه کسب اطلاعات در تبدیل خوراک

  ۹۷/۰۵/۲۵

 • ...ن پیش ،بهبود پیداکرده است اما این جوجه‌ها هنوز در تبدیل خوراک به گوشت ناکارآمد هستند. برای پرورش یک پرنده 7/2 کیلوگرمی، به 5/4 کیلوگرم خوراک نیاز است. این پرنده در طول ح...

  .../0 کیلوگرم خوراک را تنها به 45/0 کیلوگرم وزن زنده تبدیل می‌کند. باوجود پیشرفت‌ها در علم ژنتیک، هنوز راه زیادی مانده تا طیور بتوانند میزان بیشتری از انرژی و مواد مغذی موج...

  ...ری از انرژی و مواد مغذی موجود در خوراک را به گوشت تبدیل کنند.دیدگاه ساده در مورد تولید مؤثر مرغ گوشتی  4 مؤلفه زیر را شامل  می ش

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه ژنتیک و تولید مثل
 • بخش بین الملل ITPNews

  ضریب تبدیل : بهترین شاخص سود دهی؟

  ۹۶/۰۷/۳۰

 • ...ا به محصولات دیگری مثل تخم مرغ ، شیر و یا وزن بدن تبدیل می کنند (که اغلب به آن ضریب تبدیل خوراک یا FCR می گ...

  ...s="highlight">تبدیل می کنند (که اغلب به آن ضریب تبدیل خوراک یا FCR می گویند) یک شاخص است و همیشه با بازدهی واقعی ، ارتباطی ندارد. د...

  ... با بازدهی واقعی ، ارتباطی ندارد. در شرایط یکسان، ضریب تبدیل بهبود یافته ترجیح داده می شود. با این وجود اگر حیوانات ، خوراک کمتری برای هما...

  ...اره شده است که نشان می دهد همه چیز با جزئیات ، در ضریب تبدیل توضیح داده نمی شود. یک فارم طیور گو

 • مطالب ویژه مدیریت تغذیه
 • پیگیر

  عوامل موثر و روشهای بهبود ضریب تبدیل غذایی در طیور گوشتی

  ۹۰/۰۸/۰۸

 • ...غ عامل اصلی در تعیین سودمندی پرورش طیور گوشتی است.ضریب تبدیل غذایی(FCR) یا مقدار غذای مورد نیاز برای اضافه شدن یک واحد وزن،شاخص متداولی اس...

  ...جزئیات مربوط به هر کدام از عوامل فوق روشهای بهبود ضریب تبدیل غذایی در گله های مرغ گوشتی مورد بحث

 • مدیریت تغذیه
 • ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ در ایران بهتر از میانگین جهانی است

  ۸۸/۰۱/۲۲

 • ...اورزی در باره میزان مصرف نهاده های تولید مرغ گفت: ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ در ایران بهتر از میانگین جهانی شده است.حسین دماوندی‌نژاد...

  ... و انرژی، افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای بهتر شدن ضریب تبدیل خوراک مرغ به گوشت و تخم مرغ و نیز صرفه‌جویی انرژی، طرح‌های مفصلی در...

 • تحلیل
 • عوامل موثر در روی ضریب تبدیل غذائی در جوجه های گوشتی

  ۸۸/۰۱/۱۵

 • ...وفق آنهائی هستند،که گامهای اساسی در راه بهبود این ضریب غذائی را برداشته اند ، چرا که مستقیماٌ در کاهش هزینه ها ،که مهمترین آنها در واحد های پرورشی جوجه های گوشتی ،هزینه ...

  ...زینه خوراک می باشد،دخیل است. عوامل مختلفی در روی ضریب تبدیل غذائی در جوجه های گوشتی موثر می باشند،که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می ش...

 • مدیریت پرورش
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com