جستجوی "صدای مرغ" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    تحلیل صدای مرغ های گوشتی و تأثیر آن بر روی افزایش سلامت آنها

    ۹۸/۰۳/۰۲

  • ...یس انجام می شود . این محققین بر این باور هستند که صدای مرغ های گوشتی که از فارم های پرورشی ضبط می شود می تواند تعیین کنندۀ میزان رفاه و سل...

    ...ی تواند تعیین کنندۀ میزان رفاه و سلامت طیور باشد. صدای جوجه هاپرورش صحیح طیور به معنای توسعۀ روش های مدیریتی با هدف نظارت و کنترل خودکار سلامت و رفاه حیوان ، تأثیرات محی...

  • علمی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com