جستجوی "شکمبه" در مطالب ITPNews.com

 • بررسی نقش متابولیکی و شناسایی میکروب های شکمبه با تکنیک real time PCR

  ۹۳/۱۱/۲۸

 • ...اد خوراکی به علت تنوع بالای اکوسیستم میکروب های شکمبه است که شامل باکتری ها (1011-1010 سلول در هر میلی لیتر، 50 بیش از جنس)، پروتوزا مژه دار (106-104 در هر میلی لیت...

 • سایر دانستنی ها
 • آرشیو مقاله ITPNews

  نقش میکروبها در لیپولیز و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای

  ۹۲/۰۵/۰۹

 • ...اسیون اسیدهای چرب غیرشباع با چند باند دوگانه در شکمبه است. ارتباط بین مصرف اسیدهای چرب اشباع توسط انسان و بیما

 • مطالب ویژه آناتومی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com