جستجوی "سلامت گوساله" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    قرص های هوشمندی که منجر به کاهش مرگ و میر گلۀ گوساله های شیرخوار شدند

    ۹۸/۰۴/۱۵

  • ...مچنین زمان زایمان، منجر به کاهش 9 درصدی مرگ و میر گوساله ها گشته است. با توجه به تعداد بالای گاوهای مادر و زایمان آنها در طول 8 هفتۀ بهار، رسیدگی به امور زایمان گاوها بس...

    ... Williams اعتراف می کند تصور می کرد که به ازای هر گوساله او حداقل 45 پوند سود خواهد کرد؛ اما در واق

  • بین الملل مطالب ویژه علمی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com