جستجوی "سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام" در مطالب ITPNews.com

 • معاون وزیر با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام شد

  ۹۹/۰۳/۲۴

 • ... وزیر جهادی کشاورزی را نیز برعهده دارد با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور ...

  ...سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد.با حکم کاظم خاوازی وزیر جهاد کش...

  ...تیبانی امور دام کشور شد.با حکم کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی با حفظ سمت

  ...زی مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور ...

  ...سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام شد.رضایی  همچنین رئیس هیئت مدیره ا...

 • مطالب ویژه داخلی
 • سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد

  ۹۸/۰۷/۱۶

 • ...را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشو...

  ...کت پشتیبانی امور دام کشور تعیین کرد.به گزارش ایلنا، حبیب امینی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل ...

  ...، حبیب امینی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سمنان، معاون امور دام استان سمنان، معاون امور تولیدات دامی استان سمنان، مدی...

  ...n class="highlight">دام استان سمنان، معاون امور تولیدات دامی استان سمنان، مدیرکل پشتیبانی

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com