جستجوی "زنبورعسل" در مطالب ITPNews.com

  • صداو سیما

    شکر در خدمت عسل

    ۹۹/۰۷/۱۰

  • ...د: خراسان شمالی هزار و 955زنبوردار و 200هزار کلنی زنبورعسل دارد و پارسال دو هزار و 875تُن عسل تولید کرد.خراسان شمالی  در تولید زهر عسل، رتبه اول، در میانگین تولید ع...

  • مطالب ویژه داخلی
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com