جستجوی "حقوق حیوانات" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    تدارک زندگی سالم برای احشام

    ۹۸/۰۶/۲۳

  • ...ط بتابد. لاشۀ حیوان بیمار یا مرده را از میان سایر حیوانات بردارید. به خاطر داشته باشید که حتماَ پس از سر و کار داشتن با حیوان بیمار، دست هایتان را بشوئید، لباس هایتان را...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com