جستجوی "جوجه با کیفیت" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  چک لیست جوجه های با کیفیت

  ۹۶/۰۸/۲۴

 • ...چه انتظاراتی داشته باشیم؟ جواب آن ساده است: داشتن کیفیت بالا هم در نژادهای گوشتی و هم در نژادهای تخم گذار. این جوجه ها نباید در یک هچری و ...

  ...هم در نژادهای گوشتی و هم در نژادهای تخم گذار. این جوجه ها نباید در یک هچری و با شرایط برابر، هچ شوند. کن مارشال (Ken Marshall) که در این زمینه متخصص است، تجربیات خود را ...

  ...یات خود را با شما به اشتراک می گذارد:همه هچری ها، کیفیت جوجه های خود را بالا می دانند و به آن اعتقاد دارند. شما به عنوان یک مشتری، باید آن...

  ...اید آن چه را که می شنوید، بپذیرید و مطمئن شوید که جوجه ها واقعا در شرایط بسیار خوبی هستند؛ حتی در صورتی که با چشم های خودتان هم ببینید، پذیرفتن آن گاهی دشوار به نظر می ر...

 • سایر دانستنی ها ژنتیک و تولید مثل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com