جستجوی "تولید مرغ بومی" در مطالب ITPNews.com

  • فصل تجارت

    امکان تولید مرغ بومی اصلاح شده در واحدهای صنعتی فراهم شد

    ۹۸/۰۴/۱۷

  • ...span>ات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت:واحدهای صنعتی تولید طیور با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی می توانند نسبت به پرورش مرغ مرغ بومی اصلاح شده،اقدام کنند و تاکنون 25 نسل در مراکز اصلاح نژاد در مورد مرغ بومی انجام شده است.امید امینی افزود:یکی از سیاست‌های ابلاغی سال 98،پرورش

    ... امینی افزود:یکی از سیاست‌های ابلاغی سال 98،پرورش مرغ بومی اصلاح شده با هدف تولید گوشت و تخم بومی اصلاح شده با هدف تولید گوشت و تخم مرغ در واحدهای صنعتی تولید طیور است که و...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com