جستجوی "تولید سویا آمریکا" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  کاهش شدید تولید نهاده های دام و طیور در آمریکا

  ۹۸/۰۳/۰۷

 • ...یت های بین المللی، سال 2019 سالی پر از بحران برای تولید نهاده های دام و طیور در ایالات مختلف کشور آمریکا می باشد.گزارش ها حاکی از آن است ک...

  ... نهاده های دام و طیور در ایالات مختلف کشور آمریکا می باشد.گزارش ها حاکی از آن است که تا این لحظه تنها ۵ درصد مزارع آمریکا رویش داشت...

  ...ا حاکی از آن است که تا این لحظه تنها ۵ درصد مزارع آمریکا رویش داشته به طوری که و این آمار باعث ایجاد نگرانی های شدیدی در تولید نهاده های د...

  ...طوری که و این آمار باعث ایجاد نگرانی های شدیدی در تولید نهاده های دام و طیور جهان خواهد داشتبنابر این گزارش اکثریت محصولات و نهادهای تولید...

  ...واهد داشتبنابر این گزارش اکثریت محصولات و نهادهای تولیدی در کل ایالات آمریکا کمتر از سال ۲۰۱۸ بوده است.تنها 46 درصد مزارع بین الملل مطالب ویژه

 • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com