جستجوی "توزیع هوا" در مطالب ITPNews.com

 • تاثیر موقعیت قرارگیری فن ها در سیستم تهویه ی تونلی بر روی عملکرد آنها  و توزیع هوا (قسمت دوم و نهائی)

  ۹۱/۱۰/۱۳

 • ...ی بررسی تاثیر محل قرار گیری فنها بر ظرفیت جابجایی هوا و نیز نحوه ی توزیع هوا صورت گرفته است. پنج پایه که ...

  ...و نیز نحوه ی توزیع هوا صورت گرفته است. پنج پایه که هر کدام دارای سه عدد بادسنج می باشند با فواصل یکسان از هم در عرض سالن و در فاصله ی ...

 • تاسیسات و تجهیزات
 • تاثیر موقعیت قرارگیری فن ها در سیستم تهویه ی تونلی بر روی عملکرد آنها  و توزیع هوا (قسمت اول)

  ۹۱/۰۶/۲۸

 • ...تاثیر موقعیت قرارگیری فنها بر روی ظرفیت جابجایی هوا، سوال متداولی است که برای سازندگان سالنها با تهویه ی تونلی پیش می آید. بسیاری بر این باورند که قرار گیری فنها بر ...

  ...ری فنها بر روی دیوار انتهایی سالن ظرفیت جابجایی هوای فنها را ماگزیمم می کند زیرا هوا به صورت مستقیم از فنها خارج شده و احتیاجی به خم ک...

  ...ighlight">هوای فنها را ماگزیمم می کند زیرا هوا به صورت مستقیم از فنها خارج شده و احتیاجی به خم کردن مسیر برای خروج از سالن را ندارد. با این حال بسیاری دیگر نی...

 • تاسیسات و تجهیزات
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com