جستجوی "تحقیق و تفحص وزارت جهاد" در مطالب ITPNews.com

 • خانه ملت

  تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

  ۹۷/۰۸/۱۴

 • ...ی کمیسیون کشاورزی، گفت: پس از بررسی‌های انجام شده تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد...

  ...> و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب کمیسیون رسید.نور محمد تربتی نژاد در تشریح نشست کمیسیون کشاور...

  ...دگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد...

  ...> و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی،...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com