جستجوی "تبدیل خوراک" در مطالب ITPNews.com

 • آرشیو مقاله ITPNews

  ثبت داده ها و پیشرفت ژنتیک در تبدیل خوراک

  ۹۸/۰۳/۰۱

 • ...رفت و بهبود چشمگیری داشتند اما هنوز هم میزان ضریب تبدیل خوراک به بازدهی گوشت رضایتبخش نیست.  برای بزرگ شدن یک مرغ 2.5 کیلویی در حدود ...

  ...ای بزرگ شدن یک مرغ 2.5 کیلویی در حدود 4.5 کیلوگرم خوراک نیاز است. این پرنده در حالیکه به ازای 700 گرم خوراک 450 گرم وزن می گیرد، درطول حیا...

  ...an> نیاز است. این پرنده در حالیکه به ازای 700 گرم خوراک 450 گرم وزن می گیرد، درطول حیاتش حدود 1.8 کیلوگرم کود (فضله) تولید می کند. علیرغم دستاوردهای بسیار در ژنتیک، هنوز...

  ...یوری داریم که بخش عمدۀ انرژی و مواد مغذی موجود در خوراک را بهره بدهند.یک تولید سودآور مرغ گ

 • ژنتیک و تولید مثل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com