جستجوی "بزرگترین تولیدکننده تخم مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • دانشجو

  آمریکا بزرگترین تولیدکننده گوشت طیور و چین بزرگترین تولیدکننده تخممرغ در جهان است

  ۹۹/۰۶/۱۵

 • ...متحدۀ آمریکا با سهم ۱۸ درصدی از تولید جهانی طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخممرغ نیز چین با سهم ۴۲ درصدی از تولید جهانی، بزرگترین ...

  ...رغ نیز چین با سهم ۴۲ درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخممرغ در جهان است. این کشور را ایال...

  ...span class="highlight">بزرگترین تولیدکنندۀ تخممرغ در جهان است. این کشور را ایالات متحده (با ۷ درصد) و هند (با ۶ درصد) تولید جهانی ...

  ... بیش از ۶۰ درصد از تولید جهانی، قارۀ اول در تولید تخممرغ به شمار می‌رود.گزارش فائو با بیان اینکه «بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۷ برای تأمین تقا...

 • بین الملل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com