جستجوی "بال مرغ مادر" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  تغییرات مواد غذایی به منظور بهبود پر و بال مرغ های مادر گوشتی

  ۹۸/۰۴/۰۲

 • ... پر مرغ های گوشتی، مادر گوشتی و مرغ های لگهورن (leghorn) مدت های مدیدی است که مورد توجه بوده است. موضوع پوش...

  ... مدیدی است که مورد توجه بوده است. موضوع پوشش پر و بال طیور و مشکلات مربوط به آن می تواند شامل موضوعاتی از قبیل کیفیت بد پر، پرکنی طیور، و یا ترکیبی از هر دوی این موضوعات...

  ...ف ممکن است منجر به کاهش جفت گیری گردد (چرا که بدن مرغ وقتی خالی از پوشش پر باشد توسط خروس خراشیده می گردد). از سوی دیگر، تحمل سرما در این طیور به دلیل کم بودن پوشش پر بد...

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com