جستجوی "آمینوفید" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    کارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید برگزار شد

    ۹۸/۰۹/۰۵

  • ... مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ با همکاری واحد تحقیق و توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر و شرکت ایوانیک ایرانکارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین...

    ... مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ با همکاری واحد تحقیق و توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر و شرکت ایوانیک ایران با تدریس آقای دکتر فرودی و آقا...

  • رویداد مطالب ویژه گالری تصاویر
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com