جستجوی "آموزش جیره نویسی" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  کارگاه مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار Aminofeed 5.0

  ۹۸/۰۸/۱۱

 • ...خواهد شداین کارگاه توسط واحد تحقیق و توسعه و مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر برگزار خواهد شد  و اساتید مجرب جیره جیره نویسی جهت آموزش در آن حضور خواهند داشت.مدرسین این کا...

  ...ه نویسی جهت آموزش در آن حضور خواهند داشت.مدرسین این کارگاه دو روزه آقایان دکتر فرهاد فرودی و مهندس علی افسر بوده و در 16 ساعت

  ...تر فرهاد فرودی و مهندس علی افسر بوده و در 16 ساعت آموزشی، نرم افزار Aminofeed 5.0 را آموزش و تجارب خود را با آموزش...

  ...hlight">آموزشی، نرم افزار Aminofeed 5.0 را آموزش و تجارب خود را با آموزش پذیران به اشتراک خواهند گذاشت.با توجه به سطح اخبار شرکت ها رویداد مطالب ویژه

 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com