نوآوری های شرکت ماشین طیور و افق های روشن آن

به گزارش خبر گزاری :
شرکت ماشین طیور در چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور تهران سال 1394 اقدام به نمایش نوآوری ها و دست آوردهای جدید خود نمود. دست آوردهایی که بیانگر افق های همراه با تکنولوژی و تازه این شرکت است.
به گزارش خبر گزاری :
دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com