دوز بالای فیتاز می تواند تأثیرات ناشی از کاهش اسیدهای آمینه در مرغ های گوشتی را نیز خنثی کند

دوز بالای فیتاز می تواند تأثیرات ناشی از کاهش اسیدهای آمینه در مرغ های گوشتی را نیز خنثی کند
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
در تحقیقاتی جدید و مشترک از دانشگاه A & M تگزاس و AB Vista، محققین دریافته اند که دوز بالای فیتاز که به منظور رفع فقدان فیتات لازم استفاده می شود، به برطرف کردن  کم و کاستی های اسیدهای آمینه در بدن مرغ های گوشتی نیز کمک می کند.

این مطالعه تأثیرات آن را بر روی وزن بدن طیور، بازدهی گوشت سینه، و ضریب تبدیل خوراک طیور گوشتی Cobb در طی 44 روز نشان داده است. دکتر Craig Wyatt مدیر فنی شعبۀ امریکای شمالی از این تجربه می گوید:
"در فضای رقابتی تولیدات مرغداری، تولیدکنندگان سعی در بالا بردن بازدهی و سود خود دارند. کم کردن حجم اسیدهای آمینۀ قابل هضم در رژیم غذایی طیور، ضمن آنکه هزینه را پایین می آورد اما منجربه کاهش بازدهی و پایین آمدن وزن بدن آنها نیز می گردد. بنابراین تحقیقی به عمل آوردیم تا ببینیم که آیا افزودن دوزهای بالای فیتاز به کاهش هزینۀ خوراک کمکی می کند؟ - چرا که بدین ترتیب به تولید کننده کمک می کند تا بدون کم شدن نشانه های عملکرد و بازدهی، حجم اسیدهای آمینه قابل هضم را در رژیم خوراکی طیور پایین آورد."
این آزمایش با فیتاز AB Vista Quantum Blue در سه سطح 500 ، 1,500 و 3,000 FTU/Kg و همچنین 3 سطح از اسید آمینه قابل هضم انجام شد به این صورت که : گروه کنترل با همان سطح 100 درصد توصیه شده، و به ترتیب گروههای بعدی با %95 و %90 درصد .
 نتایج تأیید می کرد که با پایین آمدن سطح اسیدهای آمینۀ قابل هضم، بازدهی نیز کاهش می یابد؛ به دنبال کاهش در دو گروه، ضریب تبدیل خوراک 3.1 واحد افزایش یافت و 78 گرم کاهش وزن کلی بدن و 27 گرم کاهش بازدهی گوشت سینه را به دنبال داشت.   
اما در مقابل، افزایش فیتاز منجر به بهبود بازدهی و عملکرد شد؛ بالا بردن دوز فیتاز، افزایش وزن در روز 18م را به دنبال داشت؛ با اینحال FTU/Kg 3000 فیتاز نیاز بود تا یک افزایش وزن چشمگیر در روز 44 را شاهد باشیم.
به همین ترتیب، افزایش دوز فیتاز در فاز اولیه منجر به بهبود ضریب تبدیل خوراک شد اما FTU/Kg 3000 واحد فیتاز نیاز بود تا ضریب تبدیل خوراک در فاز نهایی و از روز اول تا 44 کاهش یابد. در رابطه با بازدهی گوشت سینه،FTU/Kg 1,500 واحد فیتاز مناسب تر از FTU/Kg 500 واحد فیتاز بود.
در پایان دکتر Wyatt اینگونه نتیجه گیری می کند:
"در رژیم خوراکی با سطح پایین اسید آمینۀ قابل هضم، ارتباط آشکاری بین افزایش فیتاز و بهبود عملکرد وجود دارد که برای هر تولیدکننده ای جالب توجه است. ما همچنان سعی در توسعه و پیشبرد بیشتر مطالعات و تحقیقاتمان داریم تا نحوۀ عملکرد و ارتباط بین فیتاز و اسیدهای آمینۀ قابل هضم را بیشتر از گذشته کشف کنیم."


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com