تاثیر موقعیت قرارگیری فن ها در سیستم تهویه ی تونلی بر روی عملکرد آنها  و توزیع هوا (قسمت دوم و نهائی)

تاثیر موقعیت قرارگیری فن ها در سیستم تهویه ی تونلی بر روی عملکرد آنها  و توزیع هوا (قسمت دوم و نهائی)

اخیرا مطالعه ای در یک سالن مرغ گوشتی به عرض 16 متر دارای فنهای 60 و 130 سانتیمتر برای بررسی تاثیر محل قرار گیری فنها بر ظرفیت جابجایی هوا و نیز نحوه ی توزیع هوا صورت گرفته است. پنج پایه که هر کدام دارای سه عدد بادسنج می باشند با فواصل یکسان از هم در عرض سالن و در فاصله ی 30 متری از انتهای سالن قرار داده شدند (همانند مقاله ی اول). فاصله ی بادسنجها از کف 0.6 متر و از سقف 0.6  و 1.3 متر در نظر گرفته شدند. هر کدام از بادسنجها به سیستم جمع آوری اطلاعات که سرعت باد را در هر 15 دقیقه ثبت می کند متصل شدند. وجود 15 بادسنج امکان اندازه گیری دقیق معدل سرعت در سالن و نیز نحوه ی توزیع سرعت در عرض سالن را فراهم می آورد.

چهار مدل مختلف کارکرد فنها در این آزمایش تست شدند: الف) هفت فن بر روی یک دیوار جانبی، ب) چهار فن بر روی یک دیوار جانبی و سه عدد دیگر بر روی دیوار مقابل، ج) شش فن بر روی یک دیوار جانبی و د) سه فن بر روی هر کدام از دیوارهای جانبی (تصویر 1).

 

آنالیز داده ها بیانگر این واقعیت است که سرعت متوسط در سالن در دو حالت الف و ب با همدیگر برابر می باشند. همچنین سرعت متوسط جریان هوا در دو حالت ج و د نیز با هم برابر می باشند. این یافته ها تائید کننده ی این واقعیت است که همانگونه که در سالنهای دیگر نیز مشاهده شده است، محل قرار گیری فنها تاثیر اندکی بر روی ظرفیت جابجایی فنها دارد. به عبارت دیگر، محل قرار گیری فنهای عامل تغییر قابل توجهی بر روی توزیع سرعت در سالن ندارد.   

همچنین اگر فنها بر روی یک دیوار قرار داشته باشند و یا بر روی دو دیوار تقسیم شده باشند، توزیع سرعت هوا ثابت باقی می ماند. حقیقت این است که جابجایی فنها فقط بر روی توزیع هوا در نزدیکی فنها اثر می گذارد. هوا در طول سالن به صورت نسبتا برابر طی مسیر می کند تا به فاصله ی شش متری فنهای تونلی برسد. در این فاصله هوا شروع به حرکت به سوی فنها برای خروج از سالن می کند. در نتیجه در سالنی که فنها در یک سمت سالن قرار دارند، هوا در طول سالن به طور یکنواخت حرکت کرده تا به 6 متری فن اول برسد. در این نقطه هوا شروع به حرکت به سمت دیواره ی سالن، جایی که فنها نصب شده اند می کند. از این نقطه تا دیوار انتهایی، تغییرات سرعت هوا بین دو دیوار بیشتر و بیشتر می شود تا حدی که در نزدیکی دیوار بدون فن تقریبا به صفر می رسد.

 

 

مهمترین عاملی که بر توزیع سرعت اثر می گذارد محل قرار گیری فنها نمی باشد بلکه صافی دیوار و عدم وجود موانع می باشد. وجود ناهمواری ها و موانع بر روی دیوارها باعث منحرف شدن جریان از دیوارها به سمت وسط سالن می شود که باعث افزایش سرعت در مرکز سالن و کم شدن سرعت جریان در نزدیکی دیوارها می شود. اشیائی از قبیل هیتر ها نیز می توانند باعث کم شدن سرعت در نزدیکی دیوارها بشوند. در مواردی نادر، تفاوت در میزان هوایی که از طریق پنجره ها وارد سالن می شود می تواند باعث تفاوت سرعت جریان در دو طرف سالن بشود، برای مثال اگر پد های یک سمت کثیفتر از سمت دیگر باشد و یا بادی قوی به سمت یکی از دیوارهای جانبی در حال وزیدن باشد.

تنها مکانی که در سالن تحت تاثیر جابجایی فنها قرار می گیرد نزدیک فنهای انتهایی سالن می باشد. قرارگیری فنها در دیوار انتهایی سالن باعث کاهش مساحت ناحیه ی مرده ی مثلثی شکل گوشه ی سالن می شود که در سالنهایی که فنها بر روی دیوارهای جانبی قرار داده می شوند اتفاق می افتد. در نتیجه هنگامی که فنها در انتهای سالن نصب می شوند مساحت وسیعتری از سالن تحت تاثیر جریان هوا قرار می گیرند که باعث افزایش قابل توجه میزان فعالیت طیور در 30 متر انتهایی سالن می شود.

در حقیقت در جریان با سرعتهای پایین اینکه فنها بر روی دیوار انتهایی یا جانبی و یا ترکیبی از این دو قرار گرفته باشند تاثیر چندانی بر عملکرد فنها ندارد. ولیکن همانگونه که در مقاله ی قبلی نیز توسط آنالیز کامپیوتری نشان داده شد، در سرعتهای بالای 2 متر بر ثانیه فنها ی نصب شده بر روی دیوار انتهایی عملکرد بالاتری نسبت به فنهای نصب شده بر روی دیوار های جانبی سالن دارند. این امر در شمال ایران که در تابستان دارای رطوبت بالایی است و یا در آب و هوای گرم اهمیت بیشتری پیدا می کند.

 

قسمت اول این مقاله

 
نظرات شما
 •  

  فرامرز درفشی گفت : ۹۲/۰۱/۳۰

  سلام و دست شما درد نکند

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com