تعهدات شرکت آریو تجارت بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
دامداران و مرغداران نگران نباشند نهاده های دامی مرغداران و دامداران به زودی به دست آنها می رسد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com