کشتار سالانه بیش از 12 میلیون راس انواع دام در کشتارگاه های صنعتی

کشتار سالانه بیش از 12 میلیون راس انواع دام در کشتارگاه های صنعتی
 مرکز آمار ایران روند تغییرات آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور (۱۳۹۳ـ۱۳۸۴) را در قالب گزارشی تفصیلی و با استناد به نمودارها و جداول تخصصی منتشر کرد.
در گزارش این مرکز که نتیجه یافته‌های آماری روند تغییرات آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور (1393ـ1384) در آن منتشر شده است، آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور طی ده سال اخیر نشان می‌دهد:
1ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیشترین تعداد با 10038 هزار لاشه به وزن 170 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است. این میزان در سال 1393 به 9196 هزار لاشه به وزن 165 هزار تن رسیده است.
2ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده با 1749 هزار لاشه به وزن 25 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیشترین تعداد با 2914 هزار لاشه به وزن 39 هزار تن مربوط به سال 1385 بوده است. این میزان در سال 1393 به 2504 هزار لاشه به وزن 37 هزار تن رسیده است.
3ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده با 1035 هزار لاشه به وزن 198 هزار تن مربوط به سال 1393 به 1126 هزار لاشه به وزن 214 هزار تن رسیده است.
4ـ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده با 20 هزار لاشه به وزن 3 هزار تن مربوط به سال‌های 1389 و 1392 بیشترین تعداد با 54 هزار لاشه به وزن 8 هزار تن مربوط به سال 1384 بوده است. این میزان در سال 1393 به 28 هزار لاشه به وزن 5 هزار تن رسیده است.
5ـ‌ کمترین تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با 19 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن مربوط به سال 1393 و بیشترین تعداد با 45 هزار لاشه به وزن 10 هزار تن مربوط به سال 1388 بوده است.
چکیده آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور ـ 1393
طرح جمع‌آوری آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور یکی از فعالیت‌های جاری مرکز آمار ایران است که اجرای آن از سال 1347 تاکنون ادامه دارد.
طبق نتایج حاصل ازا جرای این طرح در سال 1393، تعداد 389 کشتارگاه دام در کشور وجود داشته است که از این تعداد 354 کشتارگاه دولتی و 35 کشتارگاه متعلق به بخش خصوصی بوده است. بیشترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان فارس با 36 کشتارگاه است که شامل 32 کشتارگاه دولتی و 4 کشتارگاه خصوصی است و استان‌های البرز،‌قم و قزوین با 2 کشتارگاه، کمترین تعداد کشتارگاه را در کشور به خود اختصاص داده است.
 خلاصه‌ای از آمار کشتار دام در سال 1393 به شرح زیر است
 ـ مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 425 هزار تن بوده است.
 ـ تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده 9196 هزار لاشه به وزن 165 هزار تن گزارش شده است که استان تهران با 2084 هزار لاشه به وزن 32 هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
 ـ تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده 2504 هزار لاشه به وزن 37 هزار تن بوده که استان اصفهان با 710 هزار لاشه به وزن 10 هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد.
 ـ تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده 1126 هزار لاشه به وزن 214 هزار تن و بیشترین تعداد مربوط به استان تهران با 217 هزار لاشه به وزن 35 هزار تن بوده است.
 ـ تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه‌ گاومیش ذبح‌شده 28 هزار لاشه به وزن 5 هزار تن بوده است که استان خوزستان با 10 هزار لاشه به وزن 2 هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
 ـ تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده 10 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن بوده که بیشترین تعداد مربوط به استان یزد با تقتریباً 4 هزار لاشه به وزن 1 هزار تن بوده است.
 ـ متوسط وزن یک لاشه گوسفندو بره 17.96 کیلوگرم، بز و بزغاله 14.67 کیلوگرم، گاو و گوساله 190.33 کیلوگرم، گاومیس و بچه گاومیش 167.59 کیلوگرم و شتر و بچه شتر 201.79 کیلوگرم بوده است.
 بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در سال‌های 1392 و 1393 مؤید این مطلب است که تعداد کشتار دام در سال 93 نسبت به سال 92 گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش افزایش و برای شتر و بچه شتر کاهش داشته است. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در سال 93 نسبت به سال 92 مؤید افزایش 13 درصدی مقدار تولید گوشت در کتشارگاه های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره 19 درصد و بز و بزغاله 12 درصد، گاو و گوساله 8 درصد، گاومیش و بچه گاومیش 39 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مقدار تولید گوشت شتر و بچه شتر کشتار شده نسبت به سال قبل 23 درصد کاهش داشته است. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com