واگذاری مشارکتی ایستگاه مرکز اصلاح نژاد گاومیش

واگذاری مشارکتی ایستگاه مرکز اصلاح نژاد گاومیش
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی مرکز اصلاح نژاد گاومیش جبل و ایستگاه گوسفند ماکوئی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار می کند .
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی،  متن این فراخوان شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل است :

شرایط عمومی واگذاری :
1 .  داشتن اهلیت فنی واقتصادی برای اجرای کار
2 .  عدم تغییر کاربری موجود
3 .  عدم انتقال یاواگذاری به غیر
4 . نظارت های فنی ازطرف معاونت بهبود تولید
5 . گزارش دهی به صورت مستمربه معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان ومراجع ذیربط
6 . حفظ وحراست تاسیسات ، تجهیزات وساختمان ها و بهبود وضعیت آنها
7 . ارائه تضامین لازم براساس نظراداره حقوقی سازمان

شرایط اختصاصی واگذاری :
1 .  کلیه تاسیسات ، تجهیزات و مستحدثات ایستگاه گوسفند ماکوئی ودرخصوص ایستگاه جبل فقط آزمایشگاه تولید اسپرم وبخش تکثیری آن دراختیار طرف دوم ( بخش خصوصی ) قرار خواهد گرفت.
2 . درپایان قرارداد موارد اجاره با لحاظ نمودن صورتجسله ی تحویلی به صورت اولیه توسط متقاضی به معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان تحویل خواهد گردید ودرصورت ایراد یاخرابی هرکدام ، طرف دوم ( بخش خصوصی ) موظف به تعمیر یاتعویض آن است .
3 . بخش خصوصی طرف قرارداد متعهدبه سرویس ونگهداری کلیه دستگاه های مورد اجاره درطول مدت قرارداد می باشد. مدت قرارداد سه تا پنج سال خواهد بود.
4 . کلیه هزینه های موادغذایی ؛ دارو ودرمان مورداجاره و بخش اصلاح نژادی در حد سی راس گاومیش و دو راس گاو نر سمینتال به عهده بخش خصوصی طرف قرارداد می باشد.
5 . تحویل دام ها و تاسیسات و تجهیزات بر اساس صورتجلسه مربوطه تحویل و در پایان قرارداد بخش خصوصی موظف است بر اساس همان شرایط نسبت به تحویل دام ها بر اساس سن و جنس اولیه و سایر تاسیسات و تجهیزات را بر اساس بند های 2 و 3 تحویل نماید.
6 . پرداخت هزینه های سوخت ، برق ،تلفن وآب ایستگاهها از تاریخ شروع قرارداد بعهده طرف بخش خصوصی می باشد.
7 . تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به نگهداری وتعویض قطعات معیوب وتاسیسات عمده موجوددر آن می باشد به عهده معاونت بهبودتولیدات دامی سازمان وتعمیرات جزئی مربوط به آنها بعهده طرف بخش خصوصی می باشد.
8 . کلیه درآمد های حاصل ازفروش دام مازادویا حاصل از تولید مثل حداکثر بر اساس ظرفیت واحد ،پشم ،کودوسایر درآمدهای متفرقه و همچنین بهره برداری از مرتع قره کلیسا مربوط به واگذاری ایستگاه گوسفندی ماکو متعلق به طرف بخش خصوصی است.
9 . کلیه درآمدهای حاصل از فروش اسپرم منجمد و دام های مازاد بخش تکثیری و یا حاصل از تولید مثل و سایر  درآمدهای بخش تکثیری متعلق به طرف بخش خصوصی می باشد.
10. بخش خصوصی موظف است کلیه ی برنامه های اصلاح نژادی را از جمله انتخاب دام های اسپرم ده و یا توزیع قوچ های اصلاح شده را بر اساس دستورالعمل مرکز اصلاح نژاد دام کشور عمل نماید.
11 . بخش خصوصی موظف است بر اساس دستورالعمل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات کشور نسبت به ثبت اطلاعات و رکوردهای اخذ شده اقدام لازم را به عمل آورد.
لازم به ذکر است که ایستگاه مرکز اصلاح نژاد جبل واقع در ۲۳ کیلومتری جاده ارومیه _ مهاباد و ایستگاه گوسفند ماکویی نیز در سه راهی شوط و ماگو فرار گرفته است .
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com