معاون وزیر با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام شد

معاون وزیر با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام شد
عکاس: وحید نصیری
تصویر:مرتضی رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی
با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرتضی رضایی که سمت معاون وزیر جهادی کشاورزی را نیز برعهده دارد با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد.
با حکم کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی با حفظ سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام شد.
رضایی  همچنین رئیس هیئت مدیره این شرکت نیز است ، پیش از این حسن عباسی معروفان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام بود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com