فیلم ترمیم و سم چینی گاو در آرامش

دانلود
در فیلم فوق مشاهده خواهید کرد که چطور در کمترین استرس و با دقت نسبتا خوبی می توان اقدام به تمییز سازی سم و به عبارتی ترمیم یا سم چینی گاو کرد
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com