روند تولید بوقلمون در جهان

روند تولید بوقلمون در جهان
بر اساس آخرین گزارش های terry Evans ، آمریکا به عنوان برزگترین تولید کننده بوقلمون ، تامین کننده نیمی از احتیاجات جهانی گوشت بوقلمون است.  این براوردها به وضوح نشانگر این است که هرگونه تغییر و تحول در این صنعت ،بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار خواهد بود.
"سازمان جهانی عرضه و تقاضای فراورده های کشاورزی" (WASDE) ، تولید گوشت بوقلمون در سال 2013 و 2014 را به ترتیب چیزی در حدود 62 / 2 میلیون و 70 / 2 میلیون تن برآورد کردهاست. البته شایان ذکر است که تولید گوشت بوقلمون بر طبق این آمار به طور مشخصی کاهش داشته است .
سازمان خوار و بار و کشاورزی جهان ( فائو ) ، هر ساله آمار تولیدات کشاورزی کشورهای جهان را منتشر می کند . این سازمان آمار بیشترین تولیدات هر کشور و منطقه از جهان را در سایت اینترنتی خود ثبت می کند . بر اساس ارزیابی فائو ، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ، تولید بوقلمون چیزی در حدود 11 درصد رشد داشته و از سال 2000  تا 2008 میلادی از 08 / 5 میلیون تن به 63 / 5 میلیون تن رسیده است .

جدول 1 – تولیدات گوشت بوقلمون (میلیون تن)

تولیدات گوشت بوقلمون بر اساس میلیون تن

منطقه

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

آفریقا

06 / 0

08 / 0

10 / 0

09 / 0

11 / 0

12 / 0

10 / 0

12 / 0

آمریکا

82 / 2

18 / 3

41 / 3

63 / 3

34 / 3

36 / 3

37 / 3

45 / 3

آسیا

16 / 0

13 / 0

13 / 0

12 / 0

11 / 0

12 / 0

11 / 0

11 / 0

اروپا

01 / 2

73 / 1

72 / 1

76 / 1

81 / 1

84 / 1

88 / 1

92 / 1

اقیانوسیه

03 / 0

02 / 0

04 / 0

03 / 0

02 / 0

02 / 0

02 / 0

02 / 0

جهان

08 / 5

14 / 5

39 / 5

63 / 5

39 / 5

46 / 5

48 / 5

63 / 5

                                منبع فائو


در این میان آمریکا تولیدات خود را در سال 2009 میلادی به میزان 39 / 5 میلیون تن کاهش داد ولی پس از مدتی دوباره در سال 2012 میلادی به 63 / 5 میلیون تن رساند یعنی سالیانه چیزی در حدود 5 / 1 درصد تولید خود را افزایش داده است . اگر چه این داده ها شامل تمام کشورها نمی شود اما بررسی آمارها در کشورهائی که نقش اساسی را در این صنعت ایفا می کنند حاکی از آن است که این صنعت در بهترین وضعیت قرار دارد.
"سازمان جهانی عرضه و تقاضای فراورده های کشاورزی" (WASDE) در جدول زیر ، تولیدات سالیانه هر کشور را اعلام کرده است. اختصاص کمک هزینه در سال های اخیر یکی از عوامل رشدی است که به چشم می خورد . تولیدات جهانی گوشت بوقلمون از برآورد 63 / 5 میلیون تن در سال 2012 میلادی به 54 / 5 میلیون تن در سال 2013 رسید که برآورد می گردد با یک کاهش جزئی این رقم در سال 2014 به 53 / 5 میلیون تن برسد.

جدول دو : 

جدول 2 - مناطق تولید کننده گوشت بوقلمون ( هزار تن )

منطقه

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com