جوجه ریزی آذر به ۱۲۰ میلیون قطعه می رسد

جوجه ریزی آذر به ۱۲۰ میلیون قطعه می رسد
دبیرانجمن‌تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی آذر به ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که این‌میزان مازاد بر نیاز کشور است.

محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان انجمن‌جوجه یکروزه گفت: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه ۲ تا ۹ هزار تومان بسته به سن، سویه و نژاد است که با قیمت تمام شده اختلاف معناداری دارد.

وی افزود: بنابر آمار در آبان ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که این میزان ۱۰ تا ۲۰ میلیون قطعه بیش از نیاز کشور است.

صدیق پور گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی آذر به ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که این میزان مازاد بر نیاز بازار داخل است که در نهایت این امر قیمت را تحت شعاع قرار می دهد.


دبیر انجمن تولیدکنندگان انجمن‌جوجه یکروزه گفت: بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس بعد از اصلاح نظام یارانه، سرانه مصرف مرغ ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین جوجه ریزی واحدهای مرغداری و تولید مرغ به همین تناسب باید کاهش یابد تا تولیدکنندگان مرغ گوشتی کمتر دچار آسیب شوند.

بنابر اعلام انجمن‌جوجه یکروزه، متوسط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه ۶ تا ۷ هزار تومان است، درحالیکه قیمت تمام شده مرغ بر مبنای جوجه ۱۵ هزار تومان لحاظ شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com