تولیدات مرغداری مکزیک در سال 19-2018 میلادی رو به افزایش است

تولیدات مرغداری مکزیک در سال 19-2018 میلادی رو به افزایش است
بر اساس گزارش Rabobank، تولیدات گوشت مرغ برزیل در پایان سال 2018 میلادی، 100هزار تن نسبت به سال گذشته افزایش داشته و برآورد می شود که برای سال 2019 میلادی نیز به همین مقدار افزایش داشته باشد.
در آخرین گزارشات فصلی Rabobank میزان تولیدات مکزیک در سال 2018 میلادی 3.5 میلیون متریک تن برآورد شد که در مقایسه با سال 2017 میلادی 100 هزار تن افزایش داشت. همچنین تولیدات گوشت مرغ مکزیک در فصل سوم سال 2018 میلادی نسبت به فصل دوم سال، 3 درصد رشد داشت. Rabobank برای تولیدات گوشت مرغ مکزیک در سال 2019 میلادی نیز افزایش 100هزار تنی برآورد می کند که 2.7 درصد رشد در تولیدات خواهد بود.
همچنین Rabobank در رابطه با تقاضا برای گوشت مرغ در مکزیک نیز برآورد می کند که با 1.7 درصد رشد در تقاضا میزان مصرف سرانه به 35 کیلوگرم می رسد که این رقم در سال 2018 میلادی، 34.5 کیلوگرم به ازای هر نفر بود.
در حالیکه تولیدات مرغداری مکزیک افزایش می یابد، اما انتظار می رود که برای تأمین تقاضای داخلی مکزیک واردات گوشت مرغ و طیور را نیز افزایش دهد. Rabobank این افزایش در میزان واردات سال 2019 میلادی را رقم کوچک 24هزار متریک تن برآورد کرده که در مجموع میزان واردات را به 860 هزار متریک تن می رساند.

برآورد نوسانات قیمت در سال 2019 میلادی
با توجه به چشم انداز جهانی به تجارت، نوسانات نرخ ارزی و وجود نگرانی هایی در رابطه با سلامت حیوان، Rabobank پیش بینی می کند که در سال 2019 میلادی شاهد نوسانات قیمت بیشتری هستیم. از آنجائیکه میزان تولیدات در سایر گروههای پروتئین حیوانی نیز افزایش می یابد، انتظار می رود که فشار وارد بر قیمت های داخلی نیز افزایش یابد که این می تواند بر روی تصمیم مصرف کننده تأثیرگذار باشد.  
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com