تورم نقطه‌ای ۴۸ درصدی قیمت تولیدکنندگان گاوداری‌های صنعتی

تورم نقطه‌ای ۴۸ درصدی قیمت تولیدکنندگان گاوداری‌های صنعتی
به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) در فصل پاییز سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۴۲،۰ بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۶.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۱۶.۲ درصد افزایش یافته است.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۲۶،۸ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱۷.۰)، ۹.۸ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " گوساله نر زیر چهار ماه" (۸،۲ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " شیر" (۳۱،۶ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۴۸،۱ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱۵.۴)، ۳۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸، ۴۸.۱ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم"گوساله نر زیر چهار ماه" (۸.۲ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "کود" (۸۰.۷ درصد) است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۶،۲ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (۹.۷)، ۶.۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد. کمترین تورم سالانه در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاوداری‌های صنعتی در کشور، مربوط به قلم " گاو حذفی شیری وازده" (۱۱.۳- درصد) کاهش و بیشترین آن مربوط به "کود" (۵۷.۳ درصد) افزایش است.

اقتصاد پژوهان-استخدام

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در پاییز ۱۳۹۹ نشان میدهد که تمامی استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان با ۳۸،۱ درصد و کمترین میزان افزیش مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵.۴ درصد است.
مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان‌های خراسان رضوی و یزد با ۶۷،۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ۱.۸ درصد افزایش است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com