تصمیمی برای حذف ارز دولتی نهاده‌های دامی نداریم

تصمیمی برای حذف ارز دولتی نهاده‌های دامی نداریم
سخنگوی دولت گفت: روز یکشنبه بخشی از جلسه دولت را به گزارش وزیر جهاد کشاورزی اختصاص دادیم و گزارشی از وضعیت نهاده های دامی و کشاورزی دادند.
وی ادامه داد: به هر ترتیب فشارهای تحریم تمام مراودات تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده است و نهاده‌های دامی نیز از این مستثنی نیستند. فشارهای تحریمی همه عرصه هایی که ما وارد می‌کردیم و متکی به ارز بودند را تا حدودی متأثر کرده است‌.
ربیعی تاکید کرد: از ابتدای امسال واردات ذرت ما بیشتر از گذشته بوده و این کالای اساسی را به هیچ عنوان رها نکردیم. تا 79 فرمالیسیون طیور مربوط به ذرت است بنابراین در زمینه ذرت اقدامات مناسبی انجام دادیم. وضعیت جو خوب است و با عنایت به اینکه هم اکنون در حال برداشت جو در کشور هستیم قطعا در جو مشکل نخواهیم داشت. ما در واردات کنجاله و سویا عقب بودیم که مطرح شد و با تمهیدات هیئت دولت، بانک مرکزی، صمت و جهادکشاورزی به زودی این عقب ماندگی تامین و کمبود جبران و رفع خواهد شد.
تصمیمی درخصوص تغییر نوع ارز نهاده‌های نگرفته‌ایم
ربیعی تصریح کرد: ذخایر ما امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. دولت فعلا تصمیمی در خصوص تامین نرخ و نوع ارز از 4200 تومانی به نیمایی در خصوص نهاده های دامی اتخاذ نکرده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز تلاش هایی صورت داده که هم کاهش مصرف خوراک و هم کاهش مصرف بهینه نهاده های دامی را داشته باشیم و بتوانیم کاهش واردات و عدم نیاز به ارز را دنبال کنیم.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com