تاثیر روش های مختلف فرآوری شیمیایی بر میزان تجزیه پذیری دیواره سلولی کاه سویا

تاثیر روش های مختلف فرآوری شیمیایی بر میزان تجزیه پذیری دیواره سلولی کاه سویا
کاه سویا فرآورده فرعی پس از جدا سازی دانه از غلاف آن می باشد که حاوی ساقه اصلی، شاخه های فرعی، برگهای خشک شده، غلاف و مقداری دانه سویای باقی مانده در غلاف می باشد.
کاه سویا بر اساس ماده خشک حاوی 6 - 4 درصد پروتئین خام، 70 - 65 درصد الیاف خام، 5 / 35 درصد سلولز، 4 / 18 % همی سلولز ...

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com