بررسی تاثیر سن گله های مرغ مادر بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ های تولیدی

بررسی تاثیر سن گله های مرغ مادر بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ های تولیدی
برای اجرای این آزمایش 300 عدد تخم مرغ نطفه دار سویه ی راس از 3 مزرعه مرغ مادر به طور تصادفی انتخاب شد. مزارع عبارت از درنا جوجه شمال واقع در شهرستان بهنمیر، درنا جوجه دلیجان واقع در شهرستان دلیجان و مرغ مادر زربال واحد نصرت آباد بودند. در مزرعه درنا جوجه شمال، تخم های منتخب از مرغ هایی جمع آوری شد که در سنین 30( جوان) ،  36( پیک تولید) و43 ( پس از پیک) هفته (سیکل اول تولید) بودند، متوسط تولید در سنین مذکور در مزرعه درنا جوجه شمال به ترتیب  
 
کلمات کلیدی سن گله کیفیت تخم مرغ
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com