افزایش 6 درصدی تولید گوشت در کشور

افزایش 6 درصدی تولید گوشت در کشور
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از افزایش کشتار دام همچنین رشد شش درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه‌های رسمی کشور در سال 91 نسبت به سال قبل از آن است.
در سال 91 حدود 399 کشتارگاه دام در کشور فعال بوده که از این تعداد 369 کشتارگاه دولتی و 30 کشتارگاه متعلق به بخش خصوصی است.
این در حالی است که بیشترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان فارس با 36 کشتارگاه است که شامل 32 بخش دولتی و چهار بخش خصوصی بوده است.
اما استان قزوین با یک کشتارگاه کمترین تعداد را در کشور به خود اختصاص داده است.
بنابر این گزارش مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 416 هزار تن بوده است.
همچنین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده 6828 لاشه به وزن 126 هزار تن بود که استان تهران با 137 هزار و 700 لاشه به وزن 21 هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده 212 هزار و 900 لاشه به وزن 32 هزار تن بود که استان اصفهان با 596 هزار لاشه به وزن 8.5 هزار تن بیشترین تعداد را داشته است.
در عین حال تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده 137 هزار و 800 لاشه به وزن 248 هزار تن و بیشترین تعداد مربوط به استان تهران با 209 هزار لاشه به وزن 34 هزار تن بود.
همچنین تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده 32 هزار لاشه به وزن پنج هزار تن بوده که استان خوزستان با 13 هزار لاشه به وزن دو هزار تن بیشترین تعداد را دارا است.
تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده 26 هزار لاشه به وزن پنج هزار تن بوده که بیشترین تعداد مربوط به استان اصفهان با حدود هفت هزار به وزن 1.5 هزار تن است.
اما متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره 18.47 کیلوگرم، بز و بزغاله 14.80 کیلوگرم، گاو و گوساله 180 کیلوگرم، گاومیش و بچه گاومیش 158 کیلوگرم و شتر و بچه شتر نزدیک به 201 کیلوگرم بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار افزایش مقدار تولید گوشت نسبت به سال قبل برای گوسفند و بره 21 درصد، بز و بزغاله 17 درصد، گاومیش وبچه گاومیش 17درصد است. این درحالی است که مقدار تولید گوشت گاو و گوساله، شتر و بچه شتر کشتار شده نسبت به سال قبل به ترتیب یک و پنج درصد کاهش یافته است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com