افزایش ۱۴.۶ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری صنعتی

افزایش ۱۴.۶ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری صنعتی
شاخص قیمت محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٧ به عدد ٣٧١,١٨ رسید که نسبت به سال قبل ٥٢.٤٨ درصد افزایش داشته است.
بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور دراین سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم  "گاو حذفی شیری" (٤٧/٧٥ درصد) وکمترین افزایش مربوط به  "کود" (٢٣.٩٨ درصد) بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ٢٦٤,٠٦ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٦١ درصد افزایش داشته است.در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم  "گاو تلیسه " (١٥.٧٩ درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (١.٣٤ درصد) بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ٣٣٢,٩٩ رسید که نسبت به فصل قبل ٢٦.١٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠.٣١ درصد افزایش داشته است.در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به "گوساله پرواری" (٣٣.١٤ درصد) و کمترین افزایش مربوط به  "کود" (١.٠٣ درصد) بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ٤٠٦,٥٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٢٢.٠٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٣.١٠ درصد افزایش داشته است.در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به  "گاو تلیسه " (٣١.١٨ درصد) و کمترین افزایش مربوط به  "گاو نر داشتی" (٢.١٥ درصد) بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ٤٨١,١١ رسید که نسبت به فصل قبل ١٨.٣٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٧.٤٢ درصد افزایش داشته است.در این فصل بیشترین افزایش مربوط به   "گوساله پرواری" (٤٠.٧١ درصد) و کمترین افزایش مربوط به "شیر" (٤.٥٨ درصد) بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استان‌های خوزستان و کهگیلویه وبویر احمد به ترتیب با ٧٠,٦٢ و ٦٨.٧٦ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته‌اند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com