اسید لینولیئک کنژوگه

اسید لینولیئک کنژوگه

اسید لینولیئک کنژوگه به گروهی از ایزومر‌های اسید لینولیئک چرب ضروری امگا-3 با موقعیت فضایی و هندسی       (cis-9, cis-12, octadienoic acid) گفته می‌شود. میزان اسید لینولیئک کنژوگه شیر گاوها عموماً در دامنه 39/6- 38/3 میلی‌گرم در هر گرم چربی است. با این وجود تفاوت‌های زیادی در میزان اسید لینولیئک کنژوگه شیر تولیدی گاوها وجود دارد.
زمانی‌که گله‌های مختلف گاو در ایالت نیویورک امتحان شدند سطوح اسید لینولیئک کنژوگه در دامنه بین 18-4/2 میلی‌گرم در هر گرم چربی قرار داشت که این موارد احتمالاً مربوط به عادات غذایی و مدیریت مزرعه است. مدارک پیشنهاد می‌کنند که شیب خطی اسید لینولیئک کنژوگه زمانی‌که حیوان از علوفه استفاده می‌کند افزایش می‌یابد و موقعی‌که مصرف علوفه کم می‌شود کاهش می‌‌یابد. در یک آزمایش مشخص شد که گاوهایی که هیچ مکمل غذایی دریافت نکرده بودند و تنها برای برآوردن نیازهای انرژی از علوفه مرتعی استفاده کرده بودند 500 درصد اسید لینولیئک کنژوگه بیشتری در چربی شیرشان نسبت به گاوهای که با جیره‌های غذایی دارای مکمل تغذیه شده بودند وجود داشت.
مصرف ایزومرهای مختلف اسید لینولیئک کنژوگه به حیوانات ممکن است اثرات متفاوتی بر کاهش وزن و احتمالاً فراسنجه‌های ترکیب بدن داشته باشد. مدارک آزمایشگاهی در مورد موش‌ها پیشنهاد می‌کنند که اسید لینولیئک کنژوگه ممکن است در قسمت‌های مختلف بر ترکیب بدن توسط افزایش لیپولیز و بتا- اکسیداسیون اسیدهای چرب در بافت چربی اثر بگذارد. مدارک آزمایشگاهی همچنین پیشنهاد می‌کنند که ایزومرهای مختلف اسید لینولیئک کنژوگه ممکن است اثرات متفاوتی بر ترکیب بدن داشته باشند. در بافت چربی کشت شده  در آزمایشگاه از موش‌ها ایزومر
t- 10, c- 12  لیپولیز را تحریک کرد، در حالی که ایزومرهای c- 9, t- 11  و t- 9, t-11 اسید لینولیئک کنژوگه تأثیری بر این شرایط نداشتند.
در شرایط آزمایشگاهی اسید لینولیئک کنژوگه جیره‌ای افزایش مصرف انرژی در موش‌ها را نشان داده است. در سال 1993 کوک و همکاران مشاهده کردند که جیره‌های اصلاح شده با 5/0 درصد اسید لینولیئک کنژوگه نتایجی را بر پاسخ ایمنی در جوجه‌ها دارد. آن‌ها دریافتند که جوجه‌های آلوده شده با
E.coli و تغذیه نشده با اسید لینولیئک کنژوگه کاهش وزن داشتند، در حال که جوجه‌های آلوده شده با Lipopolysaccharyde و تغذیه شده با 5/0 درصد اسید لینولیئک کنژوگه افزایش وزن خود را به آرامی ادامه دادند. کوک و همکاران (1996) همچنین گزارش کردند که اسید لینولیئک کنژوگه جیره‌ای، بر قابلیت جوجه درآوری تخم‌مرغ آسیب می‌رساند و بنابراین ممکن است مکانیسم مؤثری را برای کاهش جمعیت پرندگان وحشی فراهم سازد.
اسید لینولیئک کنژوگه دارای ویژگی‌های نیرومند تعدیل سازی ایمنی است که قابلیت تکثیر و ماکروفاژ سلول‌های کشنده را افزایش می‌دهد. تغذیه جوجه‌های گوشتی با 3 درصد اسید لینولئیک کنژوگه یک راه مؤثر برای بدست آوردن گوشت طیور غنی از اسید لینولئیک کنژوگه است. همچنین پایداری اکسیداتیو بافت‌های عضلانی با 3 درصد مکمل اسید لینولئیک کنژوگه بهبود می‌یابد. میزان اسید لینولئیک کنژوگه موجود در غذاها تحت تأثیر عوامل خامی محصولات تولیدی، فرآیندهای انجام شده، بسته‌بندی، ذخیره و تهیه غذا قبل از مصرف است. چندین عامل نظیر نوع غذا، فصل، ژنتیک و عوامل مدیریتی می‌توانند غلظت اسید لینولئیک کنژوگه را در گوشت، چربی و محصولات لبنی نشخوارکنندگان تحت تأثیر قرار دهند. تخم‌مرغ مرغ‌های تغذیه شده با اسید لینولئیک کنژوگه منبع مناسبی از اسید لینولئیک کنژوگه در غذای انسان است و یک تخم‌مرغ بزرگ (60 گرم) از مرغ‌های لگهورن سفید تغذیه شده با 5 درصد اسید لینولئیک کنژوگه 1-3/0 گرم از اسید لینولئیک کنژوگه را فراهم می‌سازد. بیشترین سطح اسید لینولئیک کنژوگه در لیپیدهای زرده تخم‌مرغ 10 تا 11 روز پس از تغذیه اسید لینولئیک کنژوگه ظاهر می‌شود.
عملکرد و ترکیب تخم‌مرغ مرغان تخم‌گذار تحت تأثیر نژاد قرار دارد. کاهش در کیفیت تخم‌مرغ نظیر افزایش استحکام زرده تخم‌مرغ در طی سردخانه‌سازی، بی‌رنگی آلبومن و از بین رفتن گرادیان
PH بین زرده و آلبومن با تغذیه مرغان‌‌تخمگذار با اسید لینولئیک کنژوگه ممکن است رخ بدهد. وجود ایزومر 10و 12 اسید لینولئیک کنژوگه یک بازدارنده نیرومند از 9 desaturase - Δ  است که در مخلوط‌های تجاری اسید لینولئیک کنژوگه در دسترس ممکن است به خاطر اثر منفی بر قابلیت جوجه‌درآوری مورد انتقاد باشد. با این وجود به روشنی آشکار نیست که اثراتش بر کیفیت را می‌توان به ایزومر10و 12 اسید لینولئیک کنژوگه نسبت داد.   

 

منابع

1-   Gregory, S., Kelly, ND. 2001. conjugated linoleic acid. Altern. Med. Rev. 6(4): 367-382

2-   Wongsuthavas, C., yuangklang, IK. 2011. Fatty acid metabolism in broiler chickens fed diets either rich in linoleic or alpha- linolenic acid. Asian J. anim. Vet. Adv. 6(3): 282-289 

3-   S, Canan Bolukbas and M, Kuddusi Erhan. 2007. Effects of semi replacement of dietry olive and corn oil with conjugated linoleic acid (CLA) on broiler performane, serum lipoprotein levels, fatty acid composition in muscels and meat quality during refrigerated storage. J. Anim. Vet. Adv. 6(2): 262- 266

4-   J. D. Yin., X. G. Shang., D. F. Li. 2008. Effects of dietry conjugated linoleic acid on the fatty acid profile and cholestrol content of egg yolks from different breeds of layers. Poultry science. 87:284- 290

5-   E, Muma., S, Palander., M, Nasi. 2006. Enrichment of conjugated linoleic acid in the eggs of laying hens fed pure isomeras of  ClA or vaccenic acid. www. smts. Fi

6-    W, Suksombat., S, samitayotin and P, Lounglavan. 2006. Effects of conjugated linoleic acid supplementation in layer diet on fatty acid compositions of egg yolk and layer performance. Poultry science. 85: 1603- 1609

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com